کارگاه های آموزشی

استفاده از درایوهای دور متغیر در سیستم های پمپاژ

مخاطبین: کارشناسان رشته های مکانیک، فرایند، برق و دیگر کارشناسان مرتبط در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب رسانی، کارخانجات و غیره، تکنسین های بهره برداری پمپ ها و سیستم های پمپاژ

سطح دوره: پیشرفته

پیشنیاز دوره: آشنایی کافی با طراحی و بهره برداری سیستم های پمپاژ یا گذراندن دوره “آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ”

سرفصل مطالب:

ردیفموضوع
1تعریف تست و بازرسی و هدف از انجام آنها
2مرجع تعیین تست ها و بازرسی ها
3تست ها و بازرسی های اجباری
4انواع تست های اختیاری و بررسی لزوم انجام آنها
5استانداردهای انجام تست پمپ ها
6کلاس دقت انجام تست ها و انتخاب کلاس مناسب
7معیارهای پذیرش تست پمپ ها
8انواع بازرسی های پمپ ها، دقت و کاربرد آنها
9معیارهای پذیرش بازرسی پمپ ها
10مشارکت خریدار در تست ها و بازرسی ها

مدت: ۴ ساعت

هزینه: ۷۰ هزار تومان

زمان برگزاری: جهت مشاهده برنامه زمانی به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.