کارگاه های آموزشی

ارسال نظرات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

دوره آموزشی
آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ (25 و 26 بهمن 1391)

نام و نام خانوادگی

نظر شما