آرشیو Sealless Pump

پمپ های بدون آب بند (Sealless)

در برخی سیستم های پمپاژ که حاوی سیالات به شدت سمی و یا قابل انفجار…