آرشیو Rotating Blade

کمپرسورهای محوری (Axial Compressor)

کمپرسور محوری نوعی از کمپرسورهای دینامیکی (در مقابل جابجایی مثبت) است که بر خلاف کمپرسورهای…