آرشیو Cavitation

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت آخر

آیا هرچه مقدار NPSHA نسبت به NPSHR بیشتر باشد مقدار کاویتاسیون در پمپ کمتر بوده…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت پنجم

یکی از مهمترین پارامترهای مربوط به ایجاد کاویتاسیون در پمپ ها (کاویتاسیون تبخیری) مقدار خالص…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت سوم

 اگر علائم زیر در یک پمپ دیده شوند، ممکن است پمپ دچار کاویتاسیون شده باشد:…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت اول

پدیده کاویتاسیون در تجهیزات هیدرولیکی (مانند پمپ ها، توربین ها، شیرها و غیره) یکی از…