آرشیو Air Receiver

مخزن هوای فشرده (Air Receiver) و وظایف آن

مخزن هوای فشرده، هوای مورد نیاز سیستم را برای زمانهای اوج مصرف (Peak Demand) ذخیره…