آرشیو پروانه، گریزازمرکز، Pump، Impeller، Centrifugal

انواع پروانه ها در پمپ های گریزازمرکز

پروانه پمپ های گریز از مرکز اصلی ترین عامل مشخص کننده خصوصیات پمپ خواهد بود….