آرشیو تحلیل کارایی

کاربرد پایش وضعیت در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه پمپ ها

این کتاب که ویرایش نخست آن در اسفند ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است، ترجمه ای…