نرم افزارهای آموزشی تجهیزات دوار YesYen

نرم افزار کمک آموزشی کمپرسورها (Compressors)

کمپرسورهای هوا و گازهای پروسسی در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارند. شناخت کافی از انواع کمپرسورهای مورد استفاده صنایع، نحوه عملکرد آنها، اجزاء و ساختمان آنها برای کلیه استفاده کنندگان و طراحان این سیستم ها ضروری است.

این نرم افزار کمک آموزشی همراه با تصاویر و انیمیشن های مختلف ۲ و ۳ بعدی به کاربران کمک می کند تا:

  • با انواع کمپرسورهای مورد استفاده در صنایع مختلف و اجزاء آنها آشنا شوند (شامل کمپرسورهای سانتریفیوژ، پیستونی، اسکرو، تیغه ای، لوب، پمپ های خلاً و اجکتورها)
  • با پرکاربردترین کمپرسورهای هوا و کمپرسورهای پروسسی و جزئیات نحوه عملکرد آنها آشنا شوند
  • با مباحث مختلف بهره برداری از کمپرسورهای مختلف مانند شیوه های کنترل ظرفیت و پدیده سرج آشنا شوند
  • با مباحث نگهداری اجزاء مختلف و سیستم های جانبی کمپرسورها مانند سیستم های روغن کاری، سیستم خنک کاری، آب بندها و یاتاقان ها آشنا شوند
  • با کمک آزمون جامع نرم افزار دانش خود را در زمینه انواع کمپرسورها بیازمایند

دریافت دموی نرم افزار :

  دانلود نسخه نمایشی دسته بندی کمپرسورها
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

  دانلود نسخه نمایشی آموزش کمپرسورها
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

سرفصل مطالب نرم افزار:

۱٫ Introduction

۱٫۱٫ What is a Compressor?

۱٫۲٫ How Compressors work?

۱٫۳٫ Compressor Classification and Type Selection

۲٫ Different Types of Compressors

۲٫۱٫ Dynamic Compressor Training

۲٫۱٫۱٫ Ejector

۲٫۱٫۲٫ Radial / Centrifugal

۲٫۱٫۳٫ Axial

۲٫۲٫ Positive Displacement Compressor Training

۲٫۲٫۱٫ Rotary Compressor

۲٫۲٫۱٫۱٫ Sliding Vane

۲٫۲٫۱٫۲٫ Liquid Ring

۲٫۲٫۱٫۳٫ Screw

۲٫۲٫۱٫۴٫ Lobe (Roots)

۲٫۲٫۲٫ Reciprocating Compressor

۲٫۲٫۲٫۱٫ Trunk type

۲٫۲٫۲٫۲٫ Crosshead Type

۳٫ Detailed Description of Popular, Industrial Compressors

۳٫۱٫ Operation Principle of Utility Air Compressors

۳٫۱٫۱٫ Screw Compressor – Skid Mounted

۳٫۱٫۱٫۱٫ Principle of operation

۳٫۱٫۱٫۲٫ Control System and Lube oil circuit

۳٫۱٫۲٫ V–Type, Trunk and Crosshead Compressor – Skid Mounted

۳٫۱٫۲٫۱٫ Multi Stage, Trunk and Crosshead, principle of operation

۳٫۱٫۲٫۲٫ Air and Cooling Circuit

۳٫۱٫۳٫ Horizontal, Balanced, Opposed, Multi Stage Compressor

۳٫۲٫ Operation Principle and Maintenance concepts of Process Gas Compressors

۳٫۲٫۱٫ Double Acting, Single and Multi Stage Reciprocating Compressor

۳٫۲٫۱٫۱٫ Principle of Operation

۳٫۲٫۱٫۲٫ Lubrication

۳٫۲٫۱٫۲٫۱٫ Crankcase Main Bearing / Con-rod Big End Bearing

۳٫۲٫۱٫۲٫۲٫ Cylinder and Packing Lubrication

۳٫۲٫۱٫۳٫ Crankcase / Crank Shaft / Connecting Rod / Crosshead

۳٫۲٫۱٫۴٫ Valves

۳٫۲٫۱٫۵٫ Compressor Piston, Piston Elements, Piston Rod Reversal,
Piston Runout and Piston End Clearances

۳٫۲٫۱٫۶٫ Stuffing Box and Rod Packing elements

۳٫۲٫۱٫۷٫ Compressor Cylinder Cooling System / Inter Cooling / After
Cooling

۳٫۲٫۱٫۸٫ Control System

۳٫۲٫۱٫۸٫۱٫ Compressor Capacity Controls

۳٫۲٫۱٫۸٫۲٫ Intake Unloader Valve

۳٫۲٫۱٫۸٫۳٫ Clearance Pocket Unloading

۳٫۲٫۲٫ Centrifugal Compressors

۳٫۲٫۲٫۱٫ Centrifugal Compressor Working Principle

۳٫۲٫۲٫۱٫۱٫ Capacity

۳٫۲٫۲٫۱٫۲٫ Head

۳٫۲٫۲٫۱٫۳٫ Compressor Surge / Compressor Surging and
Compressor Anti Surge

۳٫۲٫۲٫۱٫۴٫ Thrust Balancing

۳٫۲٫۲٫۲٫ Lube Oil System

۳٫۲٫۲٫۳٫ Seal Oil System

۳٫۲٫۲٫۴٫ Component Arrangement

۳٫۲٫۲٫۵٫ Sealing Arrangement

۳٫۲٫۲٫۶٫ Dry Gas Seal

۳٫۲٫۲٫۷٫ Bearing Arrangement

۴٫ Conventional and Interactive Skill Tests with evaluation

انیمیشن کمپرسورهای بادی, طرز کار کمپرسور هوا, نرم افزار کمپرسور