آرشیو

تنظیم شفت در تجهیزات دوار – قسمت دوم

مدت زمان کار پیوسته تجهیزات دوار به شدت به مقدار نامیزانی شفت آنها وابسته است….

تنظیم شفت در تجهیزات دوار- قسمت اول

در اکثر تجهیزات دوار (شامل انواع پمپ ها، کمپرسور ها، فن ها و توربین ها)…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت آخر

آیا هرچه مقدار NPSHA نسبت به NPSHR بیشتر باشد مقدار کاویتاسیون در پمپ کمتر بوده…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت پنجم

یکی از مهمترین پارامترهای مربوط به ایجاد کاویتاسیون در پمپ ها (کاویتاسیون تبخیری) مقدار خالص…